Matične ćelije su promenile medicinu.

BOLESTI

TRANSPLANTACIJA

KLINIČKIH STUDIJA

Iza Seracell-a je 13 godina iskustva u lečenju matičnim ćelijama.
Mi smo lideri u terapiji srca
matičnim ćelijama.

Terapije u kliničkoj upotrebi

Spisak  pred vama objedinjuje sve bolesti koje se trenutno u svetu klinički leče matičnim ćelijama iz pupčanika.
Veliki broj terapija matičnim ćelijama još je u fazi eksperimentalnih tretmana, i kada stigne u klinike dodatno će proširiti spisak bolesti za koje su matične ćelije najefikasniji lek.

1. Cerebralna paraliza

2. Autizam

3. Oboljenja oka

4. Srčane bolesti

5. Infarkt miokarda

6. Cistična fibroza

7. Dijabetes

8. Metabolički poremećaji

9. Bolesti krvi

10. Bolesti limfe

11. Povrede i bolesti kostiju

12. Poremećaji imunog sistema

Bolesti krvi

Leukemija

Akutna leukemija

Akutna limfoblastna leukemija (ALL)
Akutna mijelogena leukemija (AML)
Akutna bifenotipna leukemija
Akutna nediferentovana leukemija

Hronična leukemija

Hronična mijelogena leukemija (CML)
Hronična limfocitna leukemija (CLL)
Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML)
Juvenilna mijelomonocitna leuklemija (JMML)

Mijelodisplastični sindromi

Rafraktarna anemija (RA)
Rafraktarna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima (RAEB)
Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima u transformaciji (RAEB-T)
Hronična mijelomonocitna leukemija (CMM)

Limfomi

Hodžkinova bolest
Non-Hodžkin limfom i Burkitt limfom

Nasledne abnormalnosti crvenih krvnih zrnaca

Velika beta talasemija
Blackfan-Diamond anemja
Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
Srpasta anemija

Anemije

Aplastična anemija
Kongenitalna diseritropoetična anemija
Fankonijeva anemija
Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH)
Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca

Nasledne abnormalnosti trombocita

Amegakariocitoza / Kongenitalna trombocitopenija
Glanzmann trombastenija

Mioproliferativni poremećaji

Akutna mijelofibroza
Agnogena mijeloidna metaplazija (ADA-SCID)
Policitemija vera
Esencijalna trombocitopenija

Ostale maligne bolesti

Rak koštane srži

Multipli mijelom
Leukemija plazma ćelija
Waldenstrom makroglobulinemija

Ostali oblici raka (koji nisu vezani za krvni sistem)

Neuroblastom
Retinoblastom
Medulloblastoma

Poremećaji imunog sistema

Nasledni poremećaji imunog sistema

Združene teške imunodeficijencije (SCID)
SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA – SCID)
SCID povezan sa X hromozomom
SCID sa odsustvom T i B ćelija
SCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija
Omenn sindrom
Neutropenija
Kostmanov sindrom
39. Mijelokateza

Ostali poremećaji imunog sistema

Ataksija-Teleangiektazija
Sindrom ogoljenih limfocita
Opšta varijabilna imunodeficijencija
DiGeorge sindrom
Hemofagocitna limfohistiocitoza
Deficit adhezije leukocita
Limfoproliferativni poremećaji (LPD)
Limfoproliferativni poremećaj povezan sa X hromozomom
Wiskott-Aldrich sindrom

Poremećaji fagocita

Chediak-Higashi sindrom 50. Hronicna granulomatoza
Deficijencija aktina neurofila
Retikularna disgeneza

Nasledne bolesti

Transplantati za nasledne bolesti koje utiču na imuni sistem

Hipoplazija vlasaste hrskavice
Gunterova bolest (Eritropoeticna Porifirija)
Hermansky-Pudlak sindrom
Pearson sindrom
Schwachman-Diamond sindrom
Sistemska mastocitoza

Transplantati za nasledne metabolične poremećaje

Mukopolisaharidoza (MPS)
Hurler sindrom (MPS-IH)
Scheie sindrom (MPS-IS)
Hunter sindrom (MPS-II)
Sanfilippo sindrom (MPS-III)
Morquio sindrom (MPS-IV)
Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
Sly sindrom, deficit beta glukuronidaze (MPS-VII)
Mukolipidoza II

Leukodistrofični poremećaji

Adrenoleukodistrofija (ALD) / Adrenomijeloneuropatija (AMN)
Krabbova bolest (leukodistrofija globoidnih ćelija)
Metahromatska leukodistrofija
Pelizaeus-Merzbasherova bolest

Oboljenja lizozoma

Niemann-Pickova bolest
Wolmanova bolest
Sandhofova bolest

Anemije

Lesh-Nyhan Sindrom
Osteopetroza

Matične ćelije leče već više od pola veka.
Saznajte više o procesu krioprezervacije
matičnih ćelija iz pupčanika

BUDUĆE TERAPIJE MATIČNIM ĆELIJAMA

NOVOSTI O MATIČNIM ĆELIJAMA

NAJBOLJA PONUDA