Matične ćelije su promenile medicinu.

BOLESTI

TRANSPLANTACIJA

KLINIČKIH STUDIJA

Iza banke matičnih ćelija Seracell je 13 godina iskustva u lečenju matičnim ćelijama.
Mi smo lideri u terapiji srca
matičnim ćelijama.

Terapije u kliničkoj upotrebi
Spisak  pred vama objedinjuje sve bolesti koje se trenutno u svetu klinički leče matičnim ćelijama iz pupčanika.
Veliki broj terapija matičnim ćelijama još je u fazi eksperimentalnih tretmana, i kada stigne u klinike dodatno će proširiti spisak bolesti za koje su matične ćelije najefikasniji lek.

1. Cerebralna paraliza

2. Autizam

3. Oboljenja oka

4. Srčane bolesti

5. Infarkt miokarda

6. Cistična fibroza

7. Dijabetes

8. Metabolički poremećaji

9. Bolesti krvi

10. Bolesti limfe

11. Povrede i bolesti kostiju

12. Poremećaji imunog sistema

Bolesti krvi
Leukemija
Akutna leukemija

Akutna limfoblastna leukemija (ALL)
Akutna mijelogena leukemija (AML)
Akutna bifenotipna leukemija
Akutna nediferentovana leukemija

Hronična leukemija

Hronična mijelogena leukemija (CML)
Hronična limfocitna leukemija (CLL)
Juvenilna hronična mijelogena leukemija (JCML)
Juvenilna mijelomonocitna leuklemija (JMML)

Mijelodisplastični sindromi
Rafraktarna anemija (RA)
Rafraktarna anemija sa prstenastim sideroblastima (RARS)
Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima (RAEB)
Rafraktarna anemija sa prekobrojnim blastima u transformaciji (RAEB-T)
Hronična mijelomonocitna leukemija (CMM)
Limfomi
Hodžkinova bolest
Non-Hodžkin limfom i Burkitt limfom
Nasledne abnormalnosti crvenih krvnih zrnaca
Velika beta talasemija
Blackfan-Diamond anemja
Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
Srpasta anemija
Anemije
Aplastična anemija
Kongenitalna diseritropoetična anemija
Fankonijeva anemija
Paroksizmalna noćna hemoglobinurija (PNH)
Aplazija samo crvenih krvnih zrnaca
Nasledne abnormalnosti trombocita
Amegakariocitoza / Kongenitalna trombocitopenija
Glanzmann trombastenija
Mioproliferativni poremećaji
Akutna mijelofibroza
Agnogena mijeloidna metaplazija (ADA-SCID)
Policitemija vera
Esencijalna trombocitopenija
Ostale maligne bolesti
Rak koštane srži
Multipli mijelom
Leukemija plazma ćelija
Waldenstrom makroglobulinemija
Ostali oblici raka (koji nisu vezani za krvni sistem)
Neuroblastom
Retinoblastom
Medulloblastoma
Poremećaji imunog sistema
Nasledni poremećaji imunog sistema
Združene teške imunodeficijencije (SCID)
SCID sa deficitom adenozin dezaminaze (ADA – SCID)
SCID povezan sa X hromozomom
SCID sa odsustvom T i B ćelija
SCID sa odsustvom T ćelija i normalnih B ćelija
Omenn sindrom
Neutropenija
Kostmanov sindrom
39. Mijelokateza
Ostali poremećaji imunog sistema
Ataksija-Teleangiektazija
Sindrom ogoljenih limfocita
Opšta varijabilna imunodeficijencija
DiGeorge sindrom
Hemofagocitna limfohistiocitoza
Deficit adhezije leukocita
Limfoproliferativni poremećaji (LPD)
Limfoproliferativni poremećaj povezan sa X hromozomom
Wiskott-Aldrich sindrom
Poremećaji fagocita
Chediak-Higashi sindrom 50. Hronicna granulomatoza
Deficijencija aktina neurofila
Retikularna disgeneza
Nasledne bolesti
Transplantati za nasledne bolesti koje utiču na imuni sistem
Hipoplazija vlasaste hrskavice
Gunterova bolest (Eritropoeticna Porifirija)
Hermansky-Pudlak sindrom
Pearson sindrom
Schwachman-Diamond sindrom
Sistemska mastocitoza
Transplantati za nasledne metabolične poremećaje
Mukopolisaharidoza (MPS)
Hurler sindrom (MPS-IH)
Scheie sindrom (MPS-IS)
Hunter sindrom (MPS-II)
Sanfilippo sindrom (MPS-III)
Morquio sindrom (MPS-IV)
Maroteaux-Lamy sindrom (MPS-VI)
Sly sindrom, deficit beta glukuronidaze (MPS-VII)
Mukolipidoza II
Leukodistrofični poremećaji
Adrenoleukodistrofija (ALD) / Adrenomijeloneuropatija (AMN)
Krabbova bolest (leukodistrofija globoidnih ćelija)
Metahromatska leukodistrofija
Pelizaeus-Merzbasherova bolest
Oboljenja lizozoma
Niemann-Pickova bolest
Wolmanova bolest
Sandhofova bolest
Anemije
Lesh-Nyhan Sindrom
Osteopetroza

Matične ćelije leče već više od pola veka.
Saznajte više o procesu krioprezervacije
matičnih ćelija iz pupčanika

BUDUĆE TERAPIJE MATIČNIM ĆELIJAMA

NOVOSTI O MATIČNIM ĆELIJAMA

NAJBOLJA PONUDA

Call Now Button